Tag: โบสถ์ที่สวยงามติดอันดับโลก

สถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นโบสถ์ที่สวยงามติดอันดับโลก

โบสถ์ที่สวยงามติดอันดับโลก St. Pet’s Basilica    ที่นี่นั้นเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกศูนย์กลางของนิกายโรมันคาทอลิกที่พำนักขององค์พระสันตะปาปาเดิมนั้นเป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 4 เป็นรูปแบบบาซิลิกาต่อมาสภาพทรุดโทรมลงเป็นอย่างมากจึงได้มีการตัดสินใจสร้างมหาวิหารขึ้นมาใหม่ในแบบเรเนซองเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.  1626 ด้วยความใหญ่โตและวิจิตรบรรจง ถึงต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง 120ปี           ทัศนียภาพอันสวยงามจากจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์และการตกแต่งภายในที่วิจิตรบรรจงเป็นจุดเด่นที่แท้จริงของมหาวิหารกล่าวกันว่าเป็นสถานที่ฝังศพของนักบุญเปโตรที่เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกและอัครสาวกที่โปรดปรานของพระคริสต์จึงได้กลายเป็นสถานที่แสวงบุญสำหรับชาวคาทอลิกผู้เคร่งศาสนา      Mont Saint -Michel  ประเทศ ฝรั่งเศส   ที่นี่ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันตกของฝรั่งเศสในแคว้นนอร์มังดีสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ตอนแรกสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์และมาปรับเป็นแบบโกธิคในช่วงกลางศตวรรษที่ 15 การสร้างวิหารนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากต้องขนหินมาจากพื้นที่ใกล้เคียงจะข้ามไปเกาะก็ต้องรอน้ำลดได้         ในปัจจุ

อ่านต่อ »